за използване на електронен магазин pumpsystem.eu

 

 1. Дефиниции и определения

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 • Договор“ означава договор за покупко-продажба от разстояние между Дружеството и Потребител, сключен по реда на Общите условия чрез Онлайн-магазина;
 • Дружество“ означава дружеството „ПЪМП СИСТЕМ“ ООД, ЕИК 203183391, собственик на Онлайн-магазина и Сайта;
 • Електронна препратка” означава връзка (линк), обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
 • Злоумишлени действия” означава действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
 • Интернет страница” означава съставна и обособена част от уебсайт;
 • Непреодолима сила” означава непредвидено към момента на сключването на Договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно;
 • Общи условия“ означава настоящите Общи условия;
 • Онлайн-магазин” означава уебсайт за електронна търговия, достъпен чрез Сайта, който е съставна и обособена част от Дружеството и виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на Стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя и потвърждение на Поръчката от страна на Дружеството;
 • Опаковка” означава съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни Стоки, предлагани пряко на Потребителя;
 • Парола” означава избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Онлайн-магазина Стоки;
 • Поръчка“ означава Поръчката от Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките;
 • Потребител” означава физическо лице, навършило 18 години, едноличен търговец или юридическо лице, което е регистрирано по Търговският закон и се е съгласило с настоящите Общи условия, регистрирайки се и пазарувайки от Онлайн-магазина;
 • Потребителско име” означава избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Онлайн-магазина;
 • Потребителски профил” означава обособена част от pumpsystem.eu, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от pumpsystem.eu, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Профилът дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адреси за доставка, както и да прави заявки за закупуване на Стоки от Онлайн-магазина, да променя паролата си за достъп;
 • Продажна цена” означава крайната цена за бройка или за определено количество Стока, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, без да включва стойност на доставката на съответната Стока;
 • Производител” означава всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда Стоки в завършен вид или съществено променя или преправя Стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху Стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак;
 • Сайт“ означава уебсайт за електронна търговия pumpsystem.eu, виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Дружеството, чрез който се поддържа Онлайн-магазина.
 • Стока/и“ означава Стоките, предлагани от Дружеството в Сайта, чрез Онлайн-магазина;
 • Страна“ ознавача Потребителя и/или Дружеството, когато в съответната част от Договора се реферират по отделно;
 • Страни” означава Потребителя и Дружеството, когато в съответната част от Договора се реферират заедно;
 • Търговски съобщения” означава рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено Стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия;
 • Уебсайт/сайт” (“website“) означава обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • IP Адрес (“IP address“)“ означава уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;
 1. Предмет

Настоящият документ представлява общите условия, които уреждат правилата за използването на pumpsystem.eu, включително сключването на Договора.

 1. данни за продавача
  • „ПЪМП СИСТЕМ“ ООД, ЕИК: 203183391, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. Никола Габровски № 67 вх. „Г“, телефонен номер + 359 62 592 355, + 359 899 891 066, адрес на електронна поща: sales@pumpsystem.eu.
  • Дружеството администрира Онлайн-магазина чрез Сайта pumpsystem.eu.
 2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  • Описаните по-долу Общи условия уреждат използването на Сайта, като регламентират отношенията между Дружеството и Потребителите, ползващи Онлайн-магазина за покупко-продажба на Стоки, предлагани от Дружеството в Сайта.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на Стока от Онлайн-магазина. Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

 • Използването на Сайта и регистрирането на Поръчка чрез Онлайн-магазина, се счита за съгласие с Общите условия.
 • С извършването на Поръчка от Сайта, Потребител, който е физическо лице, декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.
 • С извършването на Поръчка от Онлайн-магазина, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Дружеството. Съгласието с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен Договор или докато не са изплатени всички дължими суми към Дружеството.
 • В случай, че посетител на Сайта и Онлайн-магазина не е съгласен с Общите условия, същият няма право да извършва покупки на Стоки от Онлайн-магазина.
 • Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от Онлайн-магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител.Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог – файлове на сървъра на www.pumpsystem.eu на IP Адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена Поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.
 1. Информация за Стоките
  • Дружеството публикува в Онлайн-магазина описание на основните характеристики и изображение на всяка Стока, предоставени от Производителя, Продажната цена на Стоката, информация за начините за плащане и доставка.
  • Дружеството не носи отговорност при несъответствие на посочената от Производителя информация за характеристиките на Стоката.
  • Всички изображения на Стоките, публикувани в Онлайн-магазина са с илюстративна цел и е възможно да има разминаване между изображението на Стоката в Онлайн-магазина и реалната визия на Стоката, за което Дружеството не носи отговорност.
 2. Условия за покупка на стока
  • За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран Потребител, със собствен Потребителски профил в Сайта. И в двата случая е необходима регистрация на Потребителя.
  • Процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна.
  • Задължително следва да се попълнят всички полета в Сайта, отбелязани със звездичка (*);
  • Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни, в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на Договора.
  • Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството Поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес. В случай, че промяната на въведените данни води до допълнителни разходи по доставката, същите са за сметка на Потребителя.
  • Потребителят носи изцяло пълна отговорност за опазването на своето Потребителско име и Парола за Потребителския си профил в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и Паролата.
 3. Сключване на договор
  • Поръчките се приемат от Онлайн-магазина 24 часа в денонощието, включително, в почивните дни и в дните на официалните празници. Потребителят определя вида и количеството на Стоките, преглежда избраните Стоки и техните Продажни цени. Преди финализиране на Поръчката, Потребителят има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка, начин на доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация.
  • Чрез Сайта Дружеството предлага на Потребителя оферти за покупка от Онлайн-магазина на разнообразни Стоки, чрез извършване на електронна (онлайн) Поръчка, заплащане на съответната Продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.
  • Подаването на заявка за Поръчка от Потребителя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
   • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката);
   • избиране на начин на плащане на Продажната цена на Стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура и доставка на Стоката;
   • определяне на вида и количеството на Стоката и потвърждение на Поръчката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчване”, обозначен срещу съответна Стока.
  • Всяка една добавена в количката за покупки в Онлайн-магазина Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки в Онлайн-магазина, не води до регистрация на заявката и автоматично запазване на Стоката от Дружеството, тъй като е възможно Дружеството да няма наличност от съответната Стока.
  • Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Поръчване”. Завършването на Поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-майл-потвърждението на Поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения Договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.
  • Поръчките се обработват от Дружеството в рамките на 2 (два) работни дни след подаването им. След обработката на Поръчката, Дружеството изпраща имейл – съобщение на Потребителя, съдържащо данни за Дружеството, данни за Стоката, Продажна цена, транспортни разходи за доставката на Стоката, избрания от Потребителя начин на плащане, данните за Потребителя и адреса за доставка, с което потвърждава Поръчката или го уведомява за липса на поръчаната Стока.
  • Потвърждението на конкретната Поръчка от страна на Дружеството е условието, при наличието на което Договорът се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната Поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на Договора, от условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
  • Дружеството може да не потвърди направена Поръчка при недостатъчна наличност на поръчаната Стока.
  • В случай, че Потребителят е заплатил поръчаната Стока авансово, при Поръчката, то в случай, че не потвърди Поръчката, Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от същия сума в срок от 5 (пет) работни дни, считано от обработката на Поръчката.
  • Договорът се сключва на български език.
 4. Цена
  • Всички продажни цени на Стоки, предлагани в Онлайн-магазина:
   • са посочени в български лева;
   • включват ДДС и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство;
   • включват и цена на Опаковката на съответната Стока;
   • не включват цена за доставка на съотвената Стока.
  • За всяка Стока, предлагана в Онлайн-магазина, е посочена редовната цена на Стоката, без намаление, ако такова е приложимо.
  • В случаите, когато за определени Стоки, предлагани в Онлайн-магазина, е налице намаление от редовната Продажна цена, за тази Стока, наред с редовната й Продажна цена, се посочва и съответната намалена Продажна цена. За намалената Продажна цена важи посоченото в чл. 1 по-горе. Дружеството отразява промяната в Продажната цена на съоветната Стока, за която е налице намаление, по недвусмислен начин и изобразено така, че Потребителя да бъде информиран както за актуалната Продажна цена с приложено намаление, така и за редовната Продажна цена.
  • Дружеството издава фактура за всяка Поръчка, направена от Потребител, нямащ качеството на потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, като Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата, в съответствие с действащото българско законодателство. Фактура на Потребител, имащ качеството на потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите се издава, в случай, че изрично е поискана от Потребителя.
  • Указаните в Онлайн-магазина Продажни цени на отделните Стоки са за единично количество.
  • Онлайн-магазинът не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на Договора.
  • В случай, че за дадена Стока има разновидности от даден модел, Продажната цената на съответния модел Стока се актуализира при избора на размера/модела от падащото меню в съответния раздел на Онлайн-магазина.
  • За избягването на съменние, след избора и маркирането на съответната Стока, в раздел „потребителската кошница“ на Онлайн-магазина, Потребителя вижда единствено Продажната цена на Стоката след съответното намаление, ако такова е приложимо.
  • Ако не е посочен срок на намалената Продажна цена, тази Продажна цена важи до изчерпване на количествата от съответната Стока, но за не повече от 1 (един) месец.
  • Дружеството има правото да променя Продажните цени на Стоките в Сайта по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителя. Потребителят е длъжен да заплати Продажната цена, която е била актуална по време на сключване на Договора. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, Дружеството има правото да откаже изпълнението на Договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени от Потребителя, ако има такива.
 5. Начини на плащане
  • При попълване на заявката за Поръчка на Стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:
   • чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на Поръчката на куриера, в момента на приемането на на доставената Стока;
   • авансово, чрез банков превод по банковата сметка на Дружеството.
  • Плащане чрез наложен платеж

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (Продажна цена, която Потребителят следва да заплати за закупената Стока, без стойноста на доставката) се извършва от получателя на доставяната Стока, на куриера, в момента на доставката на Стоката.

 • Заплащане чрез банков превод

Стоката по потвърдена от Дружеството Поръчка ще бъде изпратена по куриер на посочения от Потребителя адрес, след като парите от направения превод постъпят по следната сметка на Дружеството:

Бенефициент: „ПЪМП СИСТЕМ“ ООД

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG18UNCR70001521989013

BIC: UNCRBGSF

 1. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от Онлайн-магазина Стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

 • Доставят се единствено Стоките, съгласно Поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.
 • Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.
 • Срокът на доставка е до 5 (пет) работни дни от деня на потвърждаването на съответната Поръчка от Дружеството. В този срок Поръчката се обработва, поръчаната Стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.
 • Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
 • Поръчаната стока се доставя чрез куриерски фирми „Еконт Експрес“ и „Спиди“, по избор на Потребителя, както е посочено при Поръчката. Цените на доставка са според тарифата и условията на избраната куриерска фирма. В случай, че поради големите размери на дадена Стока, предлагана в Онлайн-магазина, посочените куриерски фирми не са в състояние да извършат доставка, Дружеството посочва това в потвърждението на Поръчката и се свързва с Потребителя на посочения от него телефон, за уточняване на метода, стойността и другите особености на доставката.
 • За избягването на всякакво съмнение, Онлайн-магазина предлага възможност за изчисляване на стойността на доставката на някои Стоки, предлагани в Онлайн-магазина, съобразно информация, предоставена от съответната куриерска фирма, като предоставената функционалност е единствено с цел допълнителна яснота и информираност на Потребителя, не обвързва по никакъв начин Дружеството и Дружеството не носи отговорност в случай на несъответствие между информацията за стойността на доставката, изчислена съобразно Онлайн-магазина и крайната Продажна цена на доставката, дължима на съответната куриерска фирма за доставката за стока, поръчана от Онлайн-магазина.
 • Поръчаната Стока се доставя в подходяща за вида й Опаковка.
 • Поръчаната Стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в Поръчката.
 • В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен в потвърдената от Дружеството Поръчката, Потребителят/получателят на Стоката следва да заплати допълнителната стойност на доставката, ако е приложимо.
 • При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен в Поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на Стоката следва да заплати допълнителната стойност на доставката, ако е приложимо.

В горните случаи отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

 • При получаване на пратката, Потребителят следва да провери съдържанието й за съответствие на изпратената и получена Стока с одобрената Поръчка. При несъответствие на получените Стоки с поръчаните, Потребителя следва да уведоми незабавно Дружеството и да не приема Стоките, а Дружеството заменя Стоките за своя сметка, без допълнителни такси за Потребителя.
 • При извършване на доставката, Стоката следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или от третото лице, което получава Стоката вместо него. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за увреждане на пратката в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Дружеството, след което се прилага процедурата по чл. 10.11.
 • При приемане на пратката от Потребителя или третото лице без забележки, Потребителят има право на рекламация само за несъответствия на Стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.
 • При предаване на Стоката, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За “трето лице” се счита всяко лице, което приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка или е изпратено от него да получи поръчана от потребителя Стока.
 1. Възможни причини за възпрепятстване на Поръчката

Изпълнението на Поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 • Не е извършено плащане или е налице забавяне на плащането от страна на Потребителя. В тези случаи Поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане с наложен платеж при доставка.
 • При посочени непълен, неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Дружеството не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на Поръчката.
 • В случай, че Потребителя не бъде намерен на посочения от него адрес за доставкаили не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:
  • в случай че Потребителят е заплатил поръчаната Стока авансово, при Поръчката, Стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като Дружеството уведомява Потребителя на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че Потребителят не получи Стоката в срока по предходното изречение, Дружеството се освобождава от задължението си за доставка и Договорът се счита за прекратен. Дружеството се задължава да върне на Потребителя платената от същия сума, намалена с извършените от Дружеството разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.
  • в случай че Потребителят не е заплатил поръчаната стока авансово, при Поръчката, а е избрал заплащане чрез наложен платеж, Стоката незабавно се връща обратно на Дружеството, което се освобождава от задължението си за доставка, а Договорът се счита за прекратен.
 • При непосочване на телефон за контакт с Потребителя, Поръчката няма да бъде изпълнена от Дружеството, освен, ако Стоката е заплатена авансово от Потребителя.
 • При възникване на проблеми с доставката по вина на Дружеството, всички допълнителни разходи са за негова сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.
 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ И Преминаване на риск
  • Собствеността върху Стоките ще бъде прехвърлена от Дружеството с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се счита за извършено с подписването от Потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.
  • Рискът от загуба или повреда на Стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на Стоката), различно от куриера, приеме Стоката.
 2. гаранция
  • Всички Стоки, предлагани от Дружеството са нови. Дружеството гарантира, че към момента на изпращане съответната Стока няма недостатъци, които да намалят стойността й или годността й за обичайна употреба.
  • За всяка закупена от Онлайн-магазина Стока Потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената Стока с Договора.
  • В допълнение и извън законната гаранция, някои от Стоките могат да имат и търговска гаранция, която се описва изрично в описанието на съответните Стоки, за които се отнася и не ограничава законната гаранция по Закона за защита на потребителите.
  • Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на Стоката.
  • Гаранцията не важи в следните случаи:
   • липса на потвърждение за доставка на Стоката (невърнат в Дружеството екземпляр от подписаната товарителница);
   • липса на гаранционна карта (ако съответната Стока има такава) и касова бележка/фактура за Стоката;
   • Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на Стоката, констатирани от Потребителя при нейното получаване; уведомяването следва да се извърши от Потребителя в срок до 2 (два) дни по имейл – на адреса на електронната поща на Дружеството;
   • изтичане на срока на законната гаранция;
   • изтичане на срока на търговската гаранция, когато последната е по-дълга от законната гаранция;
   • механична повреда на Стоката, причинена от страна на Потребителя;
   • опит за ремонт от страна на Потребителя и/или друго неупълномощено лице;
   • използването на Стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;
   • повреда на Стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната Стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България;
   • повреда на Стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства, извън контрола на Потребителя и които не са предизвикани умишлено и/или непредпазливо от Потребителя.
 1. Рекламация
  • Потребителят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да предяви рекламация до Дружеството за всяко несъответствие на Стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.
  • При предявяване на рекламацията на Стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената Продажна цена или за заменяне на Стоката с друга, съответстваща на Договора.
  • Рекламацията се подава устно или писмено.
  • При предявяване на рекламация, Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
  • При подаване на рекламация, Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
   • касова бележка или фактура;
   • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката с договореното;
   • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  • Рекламацията на Стока може да се предяви до две години от доставката на Стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
  • При предявяване на рекламация, Дружеството я описва в регистъра, като на Потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на Стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
  • При удовлетворяване на рекламацията, Дружеството издава акт за това и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
  • Рекламацията следва да се предяви на следния адрес: град Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 67Г.
  • Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от Онлайн-магазина Стока:
   • Искането зa връщане се изпраща на Дружеството заедно с разноските по връщането на Стоката до Дружеството, с цел заменянето й с друга идентична Стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на Стоката до посочен от Потребителя в Поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на Стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична Стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на Стоката;
   • Замяната на Стока с идентична Стока се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) Поръчка;
   • В случай, чеДружеството няма в наличност идентична Стока, с която да бъде заменена върнатата Стока, и Потребителят не желае да замени върнатата Стока с друг вид Стока от Онлайн-магазина,Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него Продажна цена на Стоката и се освобождава от всякаква друга отговорност;
  • Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на Стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на Стока с нова.
 2. Връщане на стока
  • Връщането на Стоката означава, че единствено Потребителят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражнява правото си на отказ от сключения Договор.
  • Правилата за отказ от договори не са приложими по отношение на договори, сключени в търговски обекти на Дружеството (на място, вкл. при покупка по каталог).
  • При отказ за получаване на Стока, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на Стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на Стока, настъпили в следствие на отказа.
  • Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения Договор.
   • Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на Стоката;
   • Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от Договора, като върне закупената Стока, като заяви своето решение в писмен вид, като следва да се посочи банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената Продажна цена;
   • Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице. Потребителят отговаря за връщането на Стоката в посоченото състояние.
  • Адрес за връщане на Стоката: град Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 67Г.
  • Върната в горепосочения срок Стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
   • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
   • приложена е товарителницата, с която Стоката е получена;
   • Стоката се придружава и от касовата бележка и/или фактурата, издадени от Дружеството.
  • Потребителят следва да изпрати на Дружеството или да върне обратно Стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Потребителя е информирал Дружеството за отказа си от Договора.
  • Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно Стоката на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок.
  • Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
  • Потребителят има право да получи само Продажната цена на върната Стока, такава каквато е била сключване на Договора.
  • Разноските по връщането на Стоката са за сметка на Потребителя, включително транспортни разходи, куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената за покупката Продажна цена.
  • Възстановяване на Продажната цена от Дружеството на Потребителя се извършва в 14-дневния срокот приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.
  • За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от Договора, Потребителят следва да изпрати на Дружеството попълнено Приложение № 6 от Закона за защита на потребителите, с получаването от Дружеството на което ще се счита, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от Договора. След получаване на отказа, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на Стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.
  • До момента на предаване на Стоката на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.
  • Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна) Стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души, за което се съставя констативен протокол. Констатациите на комисията относно състоянието на върната Стока са обвързващи за страните по настоящите Общи условия. Протоколът съдържа описание на: състоянието на Стоката, наличие на опаковка и нейното състояние, нарушена опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери.
  • При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, Дружеството ще прецени индивидуално за всеки случай, дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването или да се откаже изцяло връщане на заплатената сума за съответната Стока. В последния случай, Потребителят остава собственик на заплатената Стока и при желание от негова страна може да го получи, като лично я вземе от търговски обект на Дружеството или заплати, чрез наложен платеж, разходите за повторното й изпращане, след направен отказ за връщане на заплатената сума от страна на Дружеството. При частичен или пълен отказ за възстановяване на сума, Потребителят ще бъде уведомен писмено.
 3. права и задължения на дружеството
  • Дружеството се задължава:
   • да потвърди наличността на поръчаните Стоки или да откаже Поръчката в срок от 2 (два) работни дни;
   • да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка Стока;
   • да достави в срок заявената за покупка Стока;
   • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения, произтичащи от Общите условия;
   • да гарантира, че всички Стоки са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от Производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на съответната стока в Сайта;
  • Дружеството има право:
   • да поставя Електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на Стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството си запазва правото да поставя Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството и в Потребителския профил на Потребителя.
   • да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци Стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 1. Права и задължения на Потребителя
  • Потребителят се задължава:
   • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
   • да плати Продажната цена на заявената от него Стока, съобразно с избрания от Потребителя начин за разплащане;
   • да заплати разходите по доставката на Стоката, за която е налице потвърдена от Дружеството Поръчка;
   • да получи Стоката;
   • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на данните от регистрацията си в Сайта (Потребителско име и Парола);
   • да не прави достояние на трети лица данните от регистрацията си в Сайта (Потребителско име и Парола) и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до Потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
   • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за Паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в Потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”;
   • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
  • Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
  • Потребителят има право на:
   • достъп в режим онлайн до Сайта и Онлайн-магазина, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Сайта;
   • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
  • С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството.
  • Потребителят се задължава при ползуване на Сайта:
   • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;
   • да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
   • да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Онлайн-магазина;
   • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват Онлайн-магазина, както и да не използва Онлайн-магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
   • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
   • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
   • да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 1. прекратяване
  • Освен в изрично посочените в настоящите Общи условия хипотези, Договора на Потребителя с Дружеството се прекратяват в следните случаи:
   • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от Страните по Договора;
   • по взаимно съгласие на Страните в писмен вид;
   • едностранно, с предизвестие от всяка от Страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата Страна;
   • при обективна невъзможност на някоя от Страните по Договора да изпълнява задълженията си;
   • в случай на упражняване на право на отказ от Договора, по реда на чл. 15 по-горе.
  • При прекратяване на Договора, Дружеството дезактивира Потребителския профил и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил, ако такива са били регистрирани в Сайта.
  • Потребителят може по всяко време за поиска от Дружеството заличаване на Потребителския си профил. В този случай заличаването на Потребителския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Потребителя заявки и съответно заплащане от страна на Потребителя дължимата Продажна цена.
 2. Обезщетения
  • Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица, във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по Договора, нарушение на българското законодателство или настоящите Общи условия.
  • Дружеството е длъжно да обезщети Потребителя за всички вреди, причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.
 3. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и Онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

 • Дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.
 • Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.
 • Дружеството полага грижа информацията в Сайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 • Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка на Стоки през Онлайн-магазина, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на Непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.
 • Доколкото Дружеството не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя Стоки, Дружеството не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
 • Дружеството не носи отговорност и не дава гаранции:
  • за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез Електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта. Всички Електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.
  • по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра или друго електронно устройство на Потребителя, чрез което се осъществява достъп до Сайта и Онлайн-магазина. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.
  • че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в Онлайн-магазина Стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.
 • Дружеството не носи отговорност за:
  • неточно изпълнение на сключен Договор в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до Потребителския му профил на Сайта;
  • за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица;
  • различия между посочените на Сайта цени на Стоките в Онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите Стоки;
  • за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта;
  • рекламации относно повреди на Стоки, причинени от употреба на закупена от Онлайн-магазина Стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната Стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България;
  • каквито и да било претърпени от Потребителя вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Дружеството.
 1. Авторски права
  • Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „ПЪМП СИСТЕМ“ ООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.
  • Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и Електронни препратки от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.
  • Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия.
  • Потребителят няма право да използва Сайта:
   • по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон; и/или
   • по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица; и/или
   • за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.
  • Простото изпращане до Потребителя или рефериране към Сайта или части от него от страна на Дружеството няма да се счита за съгласие от страна на Дружеството да позволи на Потребителя да използва Сайта или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Сайта.
 2. НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
  • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения с цел Дружеството да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества Стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други.
  • Потребителят има право да възрази срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.
 3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  • Право на промяна на публикуваната информация

Дружеството си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време, без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Дружеството, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на Стока. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството се задължава да публикува новите Общи условия и да впише датата, на която са актуализирани.

 • При възникнали ситуации, във връзка с неуредени в Общите условия въпроси, Потребителят има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на Дружестовто на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.
 1. Контакт
  • Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от Онлайн-магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ № 67Г

Телефон: + 359 899 891 066

Адрес на електронна поща: sales@pumpsystem.eu

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

 • Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: sales@pumpsystem.euи/или телефонен номер: + 359 899 891 066 и
 • за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация или публикуване на известие на Сайта.
 1. Приложимо право
  • За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.
  • Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях Договор ще бъдат решавани:
   • чрез споразумение между Страните;
   • при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в или Комисия за защита на потребители.
  • Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.
 2. Непреодолима сила (Форсмажор)
  • Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на Непреодолима сила (форсмажор). Непреодолимата сила е непредвидимо събитие, извън контрола на Страните, което не може да бъде избегнато.
  • Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, представляващо Непреодолима сила, то не спре, всяка от Страните има правото да уведоми другата Страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 3. Промяна на Общите условия

Дружеството си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 23.08.2017 г.