Промоция 10 години Пъмп Систем ООД

Правила за провеждане

Член.1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания.

1.Промоцията „10 години Пъмп Систем ООД”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Пъмп Систем” ООД със седалище и адрес на управление; гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 67 Г (по-нататък в текста наричана “Организатор”).

2.Участниците в промоционалната кампания са всички лица, които отговарят на т.3.1. от настоящите правила и желаят да участват в промоцията посредством закупуване на стоки на промоционални условия. Участниците са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

3.Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: pumpsystem.eu .

4.Организаторът “Пъмп Систем” ООД си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: pumpsystem.eu.

Член.2.Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията.

1.Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазинa на територията на Република България, на адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 67 Г, магазин Пъмп Систем наричан за по кратко Магазинът.

2.Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.

3.Промоцията стартира от 25.01.2024 година и приключва на 30.09.2024 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта pumpsystem.eu.

Член.3.Право на участие.

1.В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.

2.Всеки участник има право на неограничен брой участия (покупки) за периода на Промоцията.

3.В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

Член.4.Механизъм на „Промоцията”:

4.1.Организаторът ще обяви 10 дати в периода на промоцията, на които ще има отстъпка на всички налични стоки във физическия магазин в гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 67 Г – магазин Пъмп Систем. Отстъпката е в размер на 10 % (десет на сто) от цената на всички стоки, налични в Магазин Пъмп Систем и важи за всички стоки, в т.ч. и за всички онези стоки, които в деня на отстъпката, са изчерпани, но бъдат поръчани на място в Магазина в същия ден.

4.2.Промоцията важи само и единствено на място във физическия магазин в гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 67 Г – магазин Пъмп Систем.

4.3.Всяка дата от Промоцията ще бъде предварително обявявана седем дни по-рано на фейсбук страницата на Организатора – https://www.facebook.com/pumpsystem.eu.

4.4.Всеки желаещ да участва в промоцията трябва да посети Магазин Пъмп Систем на обявената дата.

5.Актуална цена на продукт се проверява на информация в Магазин Пъмп Систем.

6.Защита на лични данни.

6.1.С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат.

6.2. Организаторът на промоцията събира следните лични данни на участника (купувач) при закупуване на гаранционни стоки от Магазин Пъмп Систем – име, презиме и фамилия с цел вписване на името и фамилията в гаранционната карта и въвеждането им в информационния масив на организатора. Организаторът на промоцията събира допълнително лични данни, включващи адрес и телефон на участника (купувач) при закупуване на стоки, които следва да бъдат доставени до посочен от участника (купувача) адрес. Участниците (купувачите) в промоцията декларират съгласието си, че при закупуване на стоки от Магазин Пъмп Систем в периода на промоцията, организаторът има право да събира описаните в настоящата точка лични данни за целите, посочени в нея.

6.3. Организаторът на промоцията уведомява всички участници, че събира и лични данни, включващи видео и фото – заснемане на всички участници в промоцията (купувачи) посредством събиране на информация от поставени охранителни камери (видео клипове и снимки на влизащи и излизащи от магазина лица). Охранителните камери са поставени единствено с цел събиране на информация за лица в случай на наличие на нереглементирани посегателства върху имуществото на организатора (кражби, грабежи и др.). Участниците (купувачите) в промоцията декларират съгласието си за това организаторът да събира личните данни, описани в настоящата точка, за целите, посочени в нея.