Пъмп Систем ООД успешно интегрира и изпълнява в своята работа, международните стандарти:

 • Система за управление на качеството. БДС EN ISO 9001:2015
  Quality management systems. ISO 9001:2015
 • Системи за управление по отношение на околната среда. БДС EN ISO 14001:2015
  Environmental management systems. ISO 14001:2015
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа. БДС ISO 45001:2018
  Occupational health and safety management systems

Удостоверение от Камара на строителите в България:

 • ПЪРВА ГРУПА – Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщтителни мрежи и съоръжения.
 • ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура.
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
 • ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“ с класове: 41.20 ; 42.11 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 42.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20